SECAWA security awarness  
 
  PRAKTYCZNE TRENINGI PHISHINGOWE  
 
 
 

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUGI PRAKTYCZNYCH TRENINGÓW PHISHINGOWYCH

§ 1

Definicje pojęć zawartych w Regulaminie

1. Secawa, my, nam, nas, naszych - Portada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 37/4, 61-541, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334417, kapitał zakładowy: 5 000 złotych, NIP PL 7831653257, REGON 301170953.

2. Serwis www - serwis internetowy dostępny pod adresem www.secawa.com.

3. Praktyczny Trening Phishingowy, Usługa Praktycznego Treningu Phishingowego,Usługa Praktycznych Treningów Phishingowych, Usługa - odpłatna usługa Praktycznego Treningu Phishingowego dla pracowników Klienta. Szczegółowy opis usługi Praktycznego Treningu Phishingowego znajduje się w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu.

4. Klient, Podmiot, ty, twój, wasz, waszych - podmiot, który zawarł Umowę z Secawa Sp. z o.o. na realizację Usługi Praktycznych Treningów Phishingowych.

5. Domena klienta - nazwa domeny internetowej, w której są utworzone konta email pracowników, którzy będą brali udział w Praktycznym Treningu Phishingowym.

6. Pracownik - osoba, którą łączy z Klientem stosunek pracy oraz która ma adres email w domenie Klienta

7. Konto - miejsce w system informatycznym, do którego ma dostęp Administrator Konta, w którym ma możliwość zarządzania danymi pracowników, własnym profilem oraz profilem Klienta oraz z którego ma dostęp do statystyk.

8. Administrator Konta - pracownik Klienta, który jest odpowiedzialny za zarządzanie danymi osobowymi pozostałych pracowników Klienta oraz który otrzymuje zdalny dostęp do Konta.

9. Pakiet - określony kwotowo i liczbowo pakiet usług wynikający z tytułu uiszczenia opłaty za Praktyczny Trening Phishingowy.

10. Cykl - cykl rozliczeniowy, za który są uiszczane przedpłaty przez Klientów. W przypadku zawarcie Umowy i rozpoczęcia jej realizacji w trakcie trwania miesiąca, opłata jest naliczana wprost proporcjonalnie do pozostałych w danym miesiącu dni licząc od Dnia Startu Usługi.

11. Umowa - umowa na realizację Praktycznych Treningów Phishingowych.

12. Dzień Startu Usługi - data rozpoczęcia Praktycznego Treningu Phishingowego.

13. Regulamin - Regulamin Praktycznego Treningu Phishingowego. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

14. Materiały - koncepcje, procesy, metody, procedury, know-how, technologie, rozwiązania, modele, treści, grafiki, infografiki, zdjęcia, obrazki, projekty graficzne, layouty, hasła, informacje, dane, prezentacje i inne informacje używane, przesyłane i generowane przy realizacji Usługi Praktycznych Treningów Phishingowych

15. Formularz rejestracyjny - formularz zamieszczony na stronie internetowej www.secawa.com, za pomocą którego dokonuje się rejestracji tj. zawiera się Umowę.

16. Rachunek BankowySecawa - rachunek bankowcy spółki Secawa sp. z o.o. w Poznaniu: NR RACHUNKU 19 1140 2004 0000 3802 7489 0742 mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A.

17. Formularz ofertowy - formularz zamieszczony na stronie internetowej www.secawa.com umożliwiający przekazanie prośby o przesłanie oferty na usługę Praktycznych Treningów Phishingowych.

18. RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DUUE z 2016 r. L 119)

§ 2

Podmiot Świadczący Usługi Praktycznych Treningów Phishingowych

1. Usługi Praktycznych Treningów Phishingowych świadczone są przez Secawa.

2. Regulamin ma zastosowanie do usługi Praktycznych Treningów Phishingowych świadczonych przez Secawa drogą elektroniczną. Niniejszy dokument stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), z wyłączeniem postanowień dotyczących zawierania umowy drogą pisemną..

3. Regulamin świadczenia usługi Praktycznych Treningów Phishingowych określa: tryb i warunki zawarcia umowy drogą tradycyjną i elektroniczną, zakres świadczonych usług, warunki świadczenia usług oraz warunki rozwiązania umowy.

4. Secawa zarządza i nadzoruje

a. domeną secawa.com i jej subdomenami, na których mogą być prezentowane informacje związane z opisem usługi Praktycznych Treningów Phishingowych oraz formularz ofertowy dla użytkowników zainteresowanych zakupem Usługi Praktycznych Treningów Phishingowych.

b. domenami i subdomenami wykorzystywanymi do Praktycznych Treningów Phishingowych

c. planem praktycznych treningów phishingowych dla konkretnych Klientów i odbiorców

d. wysyłką maili do pracowników zawierających socjotechniczne treści

e. edukacją just-in-time pracowników

5. Secawa udostępnia na czas trwania Umowy:

a. Konto,

b. Raporty i statystyki z przeprowadzanych kampanii phishingowych.

§ 3

Usługa Praktycznego Treningu Phishingowego

Usługa Praktycznego Treningu Phishingowego - jest przeznaczona dla pracowników przedsiębiorstw, organizacji lub innych podmiotów, realizowana przez Secawa .

Cel świadczonej Usługi to wypracowanie właściwych odruchów pracowników w rzeczywistym środowisku pracy, w odpowiedzi na autentyczne zagrożenie i realne maile phishingowe, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego całej organizacji.

Usługa Praktycznego Treningu Phishingowego polega na kontrolowanym wysyłaniu specjalnie przygotowanych przez Secawa maili phishingowych do pracowników na ich konta e-mail w ustalonej domenie Klienta.

Podczas realizacji Praktycznego Treningu Phishingowego wykorzystywane są odwzorowania socjotechnik stosowane w realnym świecie przez hackerów, dzięki którym próbują uzyskać zamierzony przez siebie efekt - na przykład, ale nie wyłącznie, skłonić pracownika do kliknięcia, otwarcia strony www, subskrypcji, logowania, podania wrażliwych danych, otwarcia załącznika, pobrania pliku, uruchomienia pliku, zaszyfrowania części lub wszystkich danych.

Secawa monitoruje rozsyłane maile phishingowe przy świadczeniu usługi Praktycznego Treningu Phishingowego oraz gromadzi statystyki dotyczące zachowania pracowników po ich otrzymaniu, w tym również, ale nie wyłącznie, o wypełnieniu pól formularzy bez zapisywania lub zapamiętywania wpisanych treści, a jedynie z zapamiętaną informacją czy i które pola formularza zostały wypełnione oraz, jeżeli są dostępne, dane technologiczne (np. urządzenie, na którym odebrano maila, program pocztowy, system operacyjny, przeglądarka, itp.).


Podczas trwania Praktycznego Treningu Phishingowego:

a. prowadzona jest edukacja Pracowników w systemie just-in-time (w czasie, gdy wystąpi potrzeba), tj. gdy pracownik ulegnie manipulacji i wykona całkowicie lub częściowo zaplanowane socjotechnicznie działanie otrzyma powiadomienie , że został przyłapany wraz z informacją na co powinien zwrócić uwagę;

b. mierzone są postępy każdego pracownika - Administrator Konta otrzymuje raporty szczegółowe, ogólne i porównawcze.

c. zwiększa się praktyczna wiedza i pracownicy uczą się bezpieczniejszych odruchów, poznają stosowane przez hackerów metody socjotechniczne i tym samym zwiększają bezpieczeństwo całej organizacji.


Postęp pracowników jest zależny od wielu czynników, w tym od czynników wymiernych, np. długości trwania treningu, powtarzalności stykania się z poszczególnymi rodzajami manipulacji oraz niewymiernych, np. indywidualnych możliwości intelektualnych każdego pracownika czy też jego zaangażowania lub świadomych działań.

§ 4

Zasady Ogólne Usługi Praktycznego Treningu Phishingowego

Klientem Usług Praktycznych Treningów Phishingowych może zostać każda organizacja, która zaakceptuje niniejszy regulamin oraz zawrze Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych swoich pracowników.

Do rozpoczęcia i kontynuacji świadczenia Usługi przez Secawa wymagane jest:

1. Wniesienie opłaty za Pakiet na Rachunek Bankowy Secawa za pierwszy cykl przed Startem Usługi, za kolejne cykle minimum przed datą zakończenia bieżącego okresu. Za datę wniesienia Płatności uznaje się dzień uznania pełnej kwoty na Rachunku Bankowym Secawa.

2. Wskazanie przez Klienta w Załączniku nr 1 Administratora Konta (imię, nazwisko, stanowisko, email, nr telefonu). W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Konta, Klient jest zobowiązany do wskazania innego Pracownika, który będzie pełnił tę rolę i Administrator Konta zastępuje w Systemie swoje dane danymi swojego następcy.

3. Konto Administratora Konta zostanie uruchomione nie później niż po upływie 48 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty za Pakiet, Administrator Konta zostanie powiadomiony e-mailowo o utworzeniu konta i data wysłania maila z tą informacją będzie jednocześnie dniem Startu Usługi.

4. Stworzenie i zapamiętanie przez Administratora Konta - do czego jest obowiązany - unikalnego i znanego tylko sobie hasła o wysokim poziomie bezpieczeństwa (rekomendacja / wymóg: min. 8 znaków, w tym min. 1 litera duża, 1 mała, 1 cyfra i 1 znak specjalny).

Administrator Konta jest obowiązany do zachowania swoich danych dostępowych w tajemnicy przed osobami trzecimi oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe, prawne i inne za naruszenie tego obowiązku .

5. Weryfikacja i wdrożenie rekomendowanych ustawień serwera obsługującego pocztę Klienta, umożliwiających poprawne dostarczanie wiadomości.

6. Import lub dodanie przez Administratora Konta informacji o pracownikach, którzy będą brali udział w Praktycznym Treningu Phishingowym i posiadają adresy email w domenie Klienta. Zakres wprowadzonych danych jest zależny od decyzji Klienta.

7. otrzymanie informacji przez system od Administratora Konta Klienta o gotowości do rozpoczęcia Praktycznego Treningu Phishingowego.

Rozpoczęcie realizacji Usługi przez Secawa nastąpi nie później niż po upływie 2 dni roboczych od Dnia Startu Usługi.

§ 5

Warunku realizacji Usługi Praktycznych Treningów Phishingowych

1. Secawa zarekomenduje Klientowi działania do przeprowadzenia przez Klienta w celu prawidłowego dostarczania wiadomości email do Pracowników Klienta podczas realizacji Usługi.

2. Klient jest zobowiązany i wyłącznie odpowiedzialny za konfigurację swoich serwerów pocztowych i oprogramowania w sposób umożliwiający dostarczanie wiadomości email usług Praktycznego Treningu Phishingowego z serwerów Secawa do swoich Pracowników.

3. Secawa może współpracować z Klientem przy wdrażaniu pożądanej konfiguracji, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konfigurację Klienta, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
Niewłaściwa konfiguracja uniemożliwiająca dostarczanie maili przez Secawa nie powoduje przesunięcia terminu Startu Usługi i nie może być powodem do rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia, reklamacji, starań o zwrot wpłaconych środków lub jakichkolwiek odszkodowań.

4. Klient ma możliwość przetestowania konfiguracji, czyli otrzymania testowej wiadomości e-mail, aby sprawdzić poprawność ustawień.

5. Klient jest świadomy i akceptuje fakt, że usługa Praktycznych Treningów Phishingowych jest oryginalną usługą Secawa sp. z o.o. i jest objęta ochroną praw autorskich.

6. Klient jest zobowiązany powstrzymać się od działań, które mogłyby godzić w dobry wizerunek Secawa sp. z o.o., usługi Praktycznego Treningu Phishingowego oraz firm współpracujących z Secawa sp. z o.o., w szczególności do rozpowszechniania informacji, które mogłyby wyrządzić szkodę wyżej wymienionym podmiotom, jak również innym podmiotom korzystającym z Usługi.

7. Klient jest obowiązany do pisemnego informowania Secawa sp. z o.o. o każdej zmianie jego danych zawartych w Umowie lub podanych w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku wszelkie czynności dokonane przez Secawa sp. z o.o. w oparciu o posiadane dane i informacje będą uważane za prawidłowo dokonane i prawnie skuteczne.

8. Secawa rekomenduje przekazywanie Pracownikom raportów o przebiegu ich Praktycznego Treningu Phishingowego oraz ogólnych informacji o wynikach treningu w firmie lub organizacji Klienta.

§ 6

Zawarcie Umowy na realizację Praktycznego Treningu Phishingowego

1. Zawarcie Umowy na realizację Praktycznego Treningu Phishingowego następuje:

1.1. w formie elektronicznej i odbywa się przez:

1.1.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z podaniem adresu e-mail osoby uprawnionej lub upoważnionej po Stronie Klienta do zakupu usługi Praktycznego Treningu Phishingowego, na który zostanie wysłana wiadomość o sposobie potwierdzenia rejestracji usługi Praktycznego Treningu Phishingowego oraz inne wymagane prawem informacje.

1.1.2. Potwierdzenie rejestracji przez osobę uprawnioną lub upoważnioną po stronie Klienta do zakupu usługi Praktycznego Treningu Phishingowego świadczonej przez Secawa na warunkach określonych w Regulaminie.

1.1.3. Opłacenie usługi Praktycznego Treningu Phishingowego zgodnie z cennikiem i wybranym pakietem.

1.1.4. zaksięgowania przelewu we właściwej wysokości na rachunku bankowym Secawa.

1.2. W sposób tradycyjny, przez :

1.2.1. Wypełnienie, wydrukowanie i obustronne podpisanie Umowy przez osoby uprawnione po stronie Klienta oraz Secawa.

1.2.2. Opłacenie usługi Praktycznego Treningu Phishingowego zgodnie z cennikiem i wybranym pakietem.

1.2.3. zaksięgowanie przelewu we właściwej wysokości na rachunku bankowym Secawa.

Warunkiem zawarcia którejkolwiek z tych umów jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników Klienta.

2. Data zawarcia Umowy na realizację Praktycznego Treningu Phishingowego jest dostępna w profilu Administratora Konta.

3. Przedmiotem Umowy na realizację Praktycznego Treningu Phishingowego jest uczestnictwo w Praktycznym Treningu Phishingowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Klient wyraża zgodę na wystawienie przez Secawa sp. z o.o. na jego rzecz faktury VAT na kolejne cykle realizacji Umowy i zobowiązuje się do ich opłacenia tak, żeby każdorazowo płatność dotarła do Secawa min. 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kolejnego cyklu.

5. Secawa wygeneruje każdorazowo fakturę VAT w elektronicznym systemie wystawiania faktur, a następnie prześle ją w formie pliku PDF na wskazany przez Klienta adres email do otrzymywania faktur.

6. Adres e-mail do otrzymywania faktur Klient umieści w profilu Klienta i może być zarządzany przez Administratora Konta.

7. Umowa, w zależności od wybranego przez Klienta pakietu, może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony.

8. Zawarcie Umowy oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu.

§ 7

Rozwiązanie Umowy na realizację usługi Praktycznego Treningu Phishingowego

1. W przypadku Umowy zawartej na czas określony Umowa wygasa tj. następuje rozwiązanie Umowy po upłynięciu końcowej daty obowiązywania Umowy.

2. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony obie strony obowiązuje pisemny, 3 miesięczny okres wypowiedzenia, liczony od początku następnego miesiąca po dacie dostarczenia Wypowiedzenia Umowy listem poleconym spółce Secawa sp. z o.o. Rozwiązanie Umowy następuje po upłynięciu okresu wypowiedzenia.

3. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta, w tym Administratora danych i danych osobowych Pracowników w ciągu 14 dni od dnia Rozwiązania Umowy.

§ 9

Odpowiedzialność

1. Secawa ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w granicach rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Klienta, z wyłączeniem utraconych korzyści.

2. Secawa nie ponosi odpowiedzialności za wyniki osiągane przez Pracowników Klienta.

3. Secawa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwera pocztowego lub innych usług na serwerze Klienta, które uniemożliwiają lub utrudniają realizację Usługi.

4. Secawa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tymczasową lub trwałą niedostępność kont e-mail Pracowników.

5. Secawa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie awarie firm trzecich np. operatorów internetowych, które mają bezpośredni wpływ na możliwość realizacji Usługi. Jednak w takim przypadku Secawa może zmienić parametry trwającej kampanii np. skrócić czas wysyłki maili lub bezkosztowo dla Klienta wydłużyć czas trwającej kampanii żeby zrealizować założenia dla trwającej lub zaplanowanej na ten okres Kampanii.

6. Secawa nie ponosi odpowiedzialności za brak terminowych Płatności za kolejne cykle przez Klienta. W przypadku opóźnienia w płatności przez Klienta , zaplanowana na kolejny cykl kampania phishingowa może zostać zrealizowana w części lub pominięta, a wymagalna płatność przez Klienta pozostanie do uregulowania.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych została szczegółowo opisana w dokumencie Polityka Prywatności.

2. Polityka Prywatności stanowi załącznik do Umowy i Zawarcie Umowy oznacza akceptację przez Klienta Polityki Prywatności w wersji, która była opublikowana w dniu podpisania Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana przepisów albo wynik kontroli uprawnionego organu będzie rekomendacją do aktualizacji zapisów Polityki Prywatności, którą to Politykę klient zobowiązuje się zaakceptować.

§ 11

Akceptacja Regulaminu

1. Zawarcie Umowy przez Strony jest równoznaczne

1.1. ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Praktycznego Treningu Phishingowego, zrozumieniem go oraz jego akceptacją.

1.2. z jednoczesnym zawarciem Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych pracowników Klienta.

2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna po zalogowaniu się na konto Administratora Konta.

§ 12

Autorskie prawa majątkowe

1. Autorskimi prawami majątkowymi są objęte wszelkie treści znajdujące się w niniejszym Regulaminie, na stronie internetowej Secawa.com oraz wszystkie Materiały związane z Praktycznym Treningiem Phishingowym.

2. Wszystkie Materiały związane z realizacją Usługi oraz powstałe w związku z realizowaną Usługą stanowią wyłączną własność Secawa lub jej zewnętrznych licencjodawców i nie mogą być wykorzystywane (w szczególności: przytaczane, powielane, prezentowane, modyfikowane, dystrybuowane, reprodukowane, wyświetlane, naśladowane, adaptowane) w jakikolwiek inny sposób niż zgodny z przeznaczeniem, bez pisemnej zgody Secawa.

3. Wszelkie Materiały, które Secawa udostępnia Klientowi służą wyłącznie do realizacji Usługi dla Pracowników Klienta i nie można ich udostępniać w żadnej formie osobom trzecim.

4. Secawa sp. z o.o. nie tylko nie wyraża zgody, a wręcz zabrania wykorzystywania swojej usługi lub jej części dla jakichkolwiek celów niezgodnych z przeznaczeniem, w tym między innymi do działań oszukańczych, złośliwych, z zamiarem nadużycia, wyłudzenia lub kradzieży informacji, szpiegostwa przemysłowego lub niewłaściwego wykorzystywania jakichkolwiek danych związanych z praktycznym treningiem phishingowym lub jakichkolwiek danych związanych z firmą, organizacją lub osobą fizyczną, której dane zostały powierzone Secawa. Korzystanie z Usługi dla celów wymienionych wyżej oraz dla celów o zbliżonym charakterze jest bezwzględnie i surowo zabronione.

5. Zakup Usługi Praktycznego Treningu Phishingowego nie powoduje przejścia na Klienta autorskich praw majątkowych do żadnego utworu, ani żadnej jego części.

6. Naruszenie przez Klienta autorskich praw majątkowych, w granicach wykraczających poza dozwolony użytek, rodzi odpowiedzialność cywilną i karną.

7. Powielanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób całości lub części Materiałów, bez pisemnej zgody Secawa, jest zakazane.

§ 13

Czas obowiązywania Regulaminu. Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.

2. Niniejszy Regulamin wraz z treścią Umowy oraz z treścią aktualnie obowiązującej Polityki prywatności zostanie udostępniony potencjalnemu klientowi, na etapie zaawansowanych rozmów o ofercie „przed podpisaniem Umowy".

3. Regulamin może zostać zmieniony przez Secawa w dowolnym czasie. Po opublikowaniu modyfikacji Regulaminu zalogowanie się lub zawarcie nowej Umowy na realizację usługi Praktycznego Treningu Phishingowego między Klientem a Secawa, będzie stanowić akceptację aktualnego Regulaminu.

4. Do zawartych umów do czasu ich rozwiązania stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznana za nieważne lub nieskuteczne, w wyniku zmian w przepisach prawa albo orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, to pozostałe postanowienia tego Regulaminu pozostają w mocy. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione ważnymi i skutecznymi postanowieniami na gruncie obowiązującego prawa lub wspomnianego orzeczenia, które będą wywierały skutek prawny najbardziej zbliżony do wynikającego z pierwotnych postanowień Regulaminu.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisu Kodeksu cywilnego i innych ustaw

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu i Umowy rozpatrywane będą polubownie, a w razie niemożności ugodowego zażegnania sporu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Secawa sp. z o.o.

 
 


Portada Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 37/4, 61-541, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334417, kapitał zakładowy: 5 000 złotych, NIP PL 7831653257, REGON 301170953.